Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníKřest v buňkách


Otázky o křtu
Zdroje - Křest v buňkách

Máme velkou radost, že v rámci buňkového hnutí noví a noví lidé prožívají setkání s živým Ježíšem, přijímají Ho do života jako svého Zachránce a Pána a pak dále rozvíjejí svůj každodenní život s Ním a prodělávají osvobozující a uzdravující proměny.
Chceme naplňovat tzv. "velké poslání" Pána Ježíše, tedy získávat Mu učedníky (Matouš 28,18-20), a proto téma křtu pokládáme za velmi přirozené a potřebné.

Každé hnutí v historii či dokonce každá generace si v určitých fázích znovu a znovu ujasňuje význam křtu a před Pánem církve se v bázni rozhoduje, jak bude věci dělat v praxi. K témuž přirozeně dospělo i hnutí buňkových společenství. Pokládáme za důležité si na základě biblických pokynů formulovat některé principy a praktická doporučení, jak křest uskutečňovat. Chceme tak odlehčit nejistotu, jež obvykle provází všechno nové.

Následující přemýšlení je určeno především pro PRŮVODCE těch, kdo nedávno pozvali Ježíše do svého života jako Zachránce a Pána.

Celý článek...
 
Pokyny pro křtěnce
Zdroje - Křest v buňkách

Pojem křest je v naší zemi spojen s nejrůznějšími představami. Proto vidíme jako důležité lidem, kteří přijali Ježíše jako svého Zachránce a Pána, tyhle věci podle Bible (tedy duchovně) dobře vysvětlit a taky jim popsat, jak se to odehrává prakticky. Když víme, co nás čeká a jak budou věci probíhat, je to dobrý předpoklad pro větší pohodu a vzájemné porozumění.
V některých případech jsme křtěncům při probírání tohoto tématu dali do ruky krátký DOPIS s následujícími praktickými pokyny.

CO VZÍT S SEBOU, KDYŽ MÁM BÝT POKŘTĚN

Celý článek...
 
Pokyny pro křtitele
Zdroje - Křest v buňkách

Nejdříve si přečti pokyny pro křtěnce, abys věděl, jaké informace obdržel křtěnec a co očekává.

Celý článek...
 
Jak křesťanský křest vlastně začal
Zdroje - Křest v buňkách

V samém závěru své služby Pán Ježíš učedníkům řekl, aby šli a získávali pro Něho další učedníky, tedy lidi, kteří Ho přijmou jako svého Zachránce a budou Ho svým životem následovat jako Pána.
Všimni si, že jedním z prvních kroků, které učedníci měli s novými učedníky udělat podle pokynů Pána Ježíše, bylo "pokřtít" je.

-----
Matouš 28:16-20
(16) Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. (17) Když ho spatřili, klaněli se mu; ale někteří pochybovali. (18) Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (19) Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (20) a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 
Co znamená křest
Zdroje - Křest v buňkách

Přečti si následující citát z listu Římanům a vlastními slovy vyjádři, k čemu apoštol Pavel přirovnává křest. Jde tu jakoby o dvě fáze...

Římanům 6:3-4
(3) Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? (4) Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.

(Je užitečné přečíst si tento úsek v delším kontextu, na příklad Římanům 6:1-14)

Apoštol Pavel vysvětluje, že při křtu jde o ponoření do Pána Ježíše", o pohroužení do Něho, o ztotožnění s Ním.
Totéž odráží výrok Pána Ježíše (Matouš 28:19), že máme být pokřtěni (čili zcela ponořeni) do jména Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Je to výraz naší oddanosti Jemu.

Celý článek...
 
Kousek české gramatiky
Zdroje - Křest v buňkách

Pokud chceme používat české slovo "křest", skloňujme, prosím, správně i jeho ostatní tvary:

"křest" (1. a 4. pád jednotného čísla)

ale "křtu", "křtem" (nikoli "křestu", "křestem")

Celý článek...
 
Kousek řečtiny
Zdroje - Křest v buňkách

Ve službě buněk chceme být v přirozeném a aktivním kontaktu s lidmi, kteří ještě neznají Pána Ježíše. Tihle lidé mají o řadě důležitých křesťanských pojmů buď nulovou nebo hodně zkreslenou představu. Mezi jejich zkreslené pojmy rozhodně patří i křest. Ve světském prostředí se "křtí" knížky, hudební nosiče nebo i auta či lodě; a používá se k tomu šampaňské...

Původní řecké slovo (BAPTIZÓ a odvozené tvary překládané "křtím", "křest" atd.) bylo používáno v běžné řeči i bez náboženského zabarvení, a to ve významu "ponořit", "namočit", "umýt" ve vodě.

Kdybychom se tedy chtěli vyhnout českému nábožensky znějícímu slovu "křest", které je mnohdy špatně chápáno, mohli bychom říkat prostě "ponoření". Zřetelnější by byla formulace "ponoření do Ježíšova jména".

Celý článek...
 
Kdo má být pokřtěn
Zdroje - Křest v buňkách

Biblické přiběhy, kde byl někdo pokřtěn, jsou vždycky spojeny s přijetím Ježíše jako Zachránce a Pána (někdy se tomu říká "obrácení" nebo i jinak). Když se ptáme, kdo má (nebo může) být pokřtěn, je to vlastně otázka po podstatě vztahu s Ježíšem.
Samotný dotaz může mít různé podoby. Na příklad: "Myslíš, že máš odpuštěné hříchy?"
Pokud je odpověď záporná nebo častěji nejistá, je na místě, abychom dotázanému znovu se vší trpělivostí a laskavostí vysvětlili princip odpuštění hříchů skrze oběť Pána Ježíše, který všechny naše hříchy vzal na sebe (viz biblické odkazy tady níže pod čarou).

Je-li odpověď kladná, je to skvělé! Abychom si byli jisti správným porozuměním, ptáme se dál:
"Jak je to možné? - Jak může člověk dosáhnout odpuštění hříchů před Bohem?"

Celý článek...
 
Kdy křtít
Zdroje - Křest v buňkách

Jednoduché biblické vysvětlení křtu jsme přidali do prvotního vyučování, které by měl v brzké době absolvovat každý, kdo právě přijal Ježíše jako svého Zachránce a Pána. Kromě ujištění o odpuštění hříchů a kromě dalších důležitých věcí brzy zmiňujeme i myšlenku křtu a biblicky ji vysvětlíme.

Celý článek...
 
Kdo křtí
Zdroje - Křest v buňkách

Pro odpověď na otázku, kdo má křtít, se nejdřív podívejme na událost, při které Ježíš křest ustanovil. Pečlivě pozoruj širší kontext, komu to náš Mistr říká.

Matouš 28:16-20
Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. (17) Když ho spatřili, klaněli se mu; ale někteří pochybovali. (18) Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (19) Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (20) a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Kdo jsou adresáti tohoto Ježíšova pověření křtít? Podle v.16 je to jedenáct apoštolů. I když někteří z nich pochybují, Ježíš jim tady svěřuje svoje tak zvané "Velké poslání" - mají jít a získávat učedníky, křtít je a učit je zachovávat všechno, co Ježíš přikázal.

Ještě jednou: Komu je adresován pokyn "jděte a získávejte mi učedníky"? Je svěřen učedníkům, kteří už byli získáni a Pána Ježíše následují. A kdo má pak ty nově získané učedníky pokřtít? Inu, stejní učedníci, kteří je získali.

Celý článek...
 
Kde křtít
Zdroje - Křest v buňkách

Z praxe zachycené v Novém zákoně (i ze samotného významu původního řeckého slova BAPTIZÓ - "křtím", které v běžném použití znamenalo "ponořuji", "namáčím", "umývám") je jasné, že má jít o PONOŘENÍ ve vodě (nejen o pokropení nebo o znamení vykonané omočeným prstem).

Skutky 8:38 a další texty ukazují, že první křesťané byli na znamení své oddanosti Ježíši skutečně ponořeni do většího množství vody. Ponořením totiž nejlépe vyjadřujeme duchovní symboliku pohřbu a zmrtvýchvstání s Ježíšem (viz Římanům 6,3-5).

Skutky apoštolů 8:38
Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.

Celý článek...
 
Kdo má být u toho
Zdroje - Křest v buňkách

Křest vnímáme jako radostnou a mimořádnou událost v životě člověka, takže se snažíme uspořádat jej za přítomnosti dalších Ježíšových učedníků. Vždycky je to povzbuzení a taky inspirace pro přímluvné modlitby a nejlepší přání.

Pokud je to možné a vhodné, povzbudíme křtěnce, aby přizvali i své blízké. Mohou to být jejich rodinní nejbližší nebo kamarádi, kteří ještě neznají Pána Ježíše. V takovém případě je dost důležité, abychom civilním jazykem a současně na základě Božího slova předem krátce vysvětlili, co křest znamená.

Celý článek...
 
Překřtívání
Zdroje - Křest v buňkách

Občas někdo přijde s konstatováním, že už byl pokřtěn jako malé dítě nebo dokonce i jako dospělý (třeba coby konvertita k některému náboženství).
V takových případech se ptáme: "Jaký byl význam křtu, kterým jsi prošel?" A setkáváme se s různými odpověďmi.

Celý článek...