Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
PřihlášeníCo říkají jiní

Různých osobností evangelikálního hnutí jsme se ptali, jak vnímají hnutí buňkových společenství. Jsme vděčni za jejich porozumění a přízeň.Dave P a t t y
O buňkách - Co říkají jiní

Církev Ježíše Krista na sebe po léta bere různé formy, jak usiluje zachovat svoji podstatu a své poslání v dobách, které se stále mění.
To, co v mnoha oblastech na světě nejefektivněji a nejrychleji roste, je jednoduchá forma zaměřená na základ Božího slova a na společenství, ale setkávající se v menších skupinách s laickým vedením. Buňkové hnutí podporované organizací "I n s p i r a t i o n" je příkladem tohoto typu jednoduché církve.
Věřím, že to je velký příspěvek k tomu, co Bůh dělá tady v České republice, a je tu potenciál získávat lidi, pro které je těžké, aby se přizpůsobili tradičním formám církve. Vedoucí tohoto hnutí dobře
znám a skrze jejich práci jsem viděl velké ovoce. Jsou pečlivě bibličtí a současně s tím směle inovativní. Mnozí lidé jsou získáváni pro Krista a vedeni v učednictví skrze síť buněk.
Jsem velmi vděčný za jejich úsilí a doporučuji je každému, kdo má zájem růst ve svém vztahu s Kristem a získávat své ztracené přátele evangeliem.

Dave P a t t y - Zakladatel a prezident Josiah Venture (organizace, která pomáhá mladým lidem v deseti evropských zemích)

 
Don C r a n e
O buňkách - Co říkají jiní

Miliony Čechů zůstávají mimo dosah tradičních církví. Možná měli nějakou zkušenost s křesťanstvím v minulosti, ale to, co nyní vidí, nevnímají jako relevantní pro svůj život. Marně na ně budeme čekat, aby vstoupili do našich církví a ptali se, jak se mohou stát následovníky Krista.
Církev, která se objevila v prvním století, neočekávala, že lidé přijdou k ní. První křesťané vzali s sebou Ježíše do společnosti ztracených, vedli je ke Kristu a sloužili jim k růstu učednictvím v kontextu jejich domovů. Nově zrození věřící byli povzbuzováni, aby hned získávali své rodiny a lidi v dalších přirozených sítích vztahů. Jejich domácnosti se staly centry nových buněk neboli církví.
Tyto buňky se rychle rozmnožovaly, protože nepotřebovaly nákladné nemovitosti, ani složité struktury vedení. Byly závislé pouze na svých členech, aby nesli celé dílo služby. Tehdejší římský svět byl získán zevnitř skrze toto hnutí.

Celý článek...
 
Ing. Daniel F a j f r, M.Th.
O buňkách - Co říkají jiní

Jedna z možností jak naplnit Kristovu výzvu „získávejte mi učedníky“, je hnutí založené na multiplikaci buněk, jako základu živého organismu církve Pána Ježíše.  Vize Pavla a Danky V. a jejich přátel je touha, aby evangelizační hnutí zakládání buněk bylo alternativou k misijním aktivitám etablovaných církví. Není to snadný úkol a možná vzbuzuje otázky, jako každá nová iniciativa. Je ale dobře, že Boží království roste i jinak, než bychom si sami představovali. Proto vítám tuto evangelizační vizi a připojuji se k apoštolu Pavlovi, který se radoval, když se Kristus jakýmkoliv způsobem zvěstoval.

Ing. Daniel F a j f r, M.Th. - kazatel, evangelista, předseda Rady Církve bratrské

 
Daniel H u r t a
O buňkách - Co říkají jiní

Buňkové hnutí je založené na tom nejzákladnějším Biblickém principu – člověk, který se setkal s Pánem Bohem, jde za jiným člověkem, aby jej přivedl k Bohu, aby se i on mohl potkat s Bohem, prožít odpuštění, získat věčný život a stát se následovníkem Ježíše Krista.
Lidé v buňkovém hnutí se učí přivést lidi ke Kristu, učí se jazyk, kterému jejich okolí rozumí, učí se žít s lidmi, tam kde tito lidé jsou. Co na tom, že ke svým setkáním nepoužívají kostely.
Buňkové hnutí je nejen skvělý nástroj k tomu, aby noví lidé mohli přijít ke Kristu, jde také o životní styl křesťanů, kterým není lhostejný okolní svět.

Daniel H u r t a - Člen Rady  I n s p i r a t i o n; je jedním z vedoucích Sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják; podílí se na založení nového společenství v Olomouci; více než dvanáct let pracoval v Křesťanské akademii mladých (KAM), v letech 2007-2010 byl jejím hlavním vedoucím; je dobrovolným trenérem Sportovního klubu Atletico Vsetín.

 
Ed M u r r a y, PhD.
O buňkách - Co říkají jiní

Pavla a Danku V. známe s mojí manželkou už řadu let a od samého začátku jsme byli zaujati a povzbuzeni jejich vizí přinést evangelium českým lidem skrze buňkové skupiny jako nástroj rozmnožování církví a vlivu evangelia do života českých lidí.
Od roku 1973 jsme pracovali ve střední Evropě v oblasti evangelizace a učednictví; zpočátku se studenty, ale také jsme vždycky hledali cesty k získávání přátel a sousedů, jak jim učinit evangelium věrohodným. Lidé ve střední Evropě jsou hodně skeptičtí a naprosto odmítli šablonovitou představu Ježíše a jeho církve. Tento stav vyžaduje tvořivé a nové způsoby, jak jim přinést pravý obraz spasitelné moci evangelia.
Ježíš řekl, že nové víno se musí dávat do nový měchů. Napříč historií církve Bůh stále přinášel evangelium skrze nové formy a inovativní způsoby. On miluje lidi ve střední Evropě a je to láska, co je přitáhne k němu. To je Ježíšovo zaslíbení v Janovi 13:34-35.
Jsme přesvědčeni, že budoucnost rozmnožující se církve Ježíše Krista spočívá v otevřenosti a průhlednosti buňkových skupin. Investovali jsme svá obdarování a energii, abychom poskytli semináře a stali se poradci tohoto rostoucího hnutí a je pro nás předností spolupracovat s Pavlem a Dankou a pomáhat v rozvoji tohoto plánu získávání českého národa evangeliem.

Ed a Coralee M u r r a y - Oba sloužili jako členové rady I n s p i r a t i o n do roku 2016, Ed byl také předsedou rady.
Pracovali v organizaci Agape Europe (Campus Crusade for Christ) od roku 1973. Přestěhovali se do Rakouska, naučili se německy a začali službu mezi studenty Agape Österreich (Agape Rakousko), která se také rozšířila ve službu mezi dalšími lidmi s důrazem, že malé skupiny mohou činit učedníky. Byli národními řediteli této služby do roku 1993, kdy vedení předali rakouskému páru. V té době také cestovali a sloužili ve východní Evropě, zvláště v tehdejší Německé demokratické republice.
V roce 1995 se přestěhovali do Budapešti v Maďarsku a pomáhali založit Institut pro biblická a teologická studia - tréninkové zařízení pro pracovníky organizace New Life Eastern Europe and Russia (Campus Crusade for Christ).
V roce 2000 byli požádáni o vedení národní služby v Moldávii s týmem 15 Moldavanů a pomohli rozvinout a vytrénovat národní vedení. V roce 2010 předali tuto službu moldavskému vedoucímu týmu, v té době už se 70 pracovníky na plný úvazek ve čtyřech oblastech služby.
Od roku 2010 Ed a Coralee pracují s týmem, který zvažuje, jaké nové cesty je možno najít skrze proces dobrého učednictví a zakládání církví se srdcem pro misii a evangelizaci.
Ed studoval oblast křesťanského vzdělávání a získal titul PhD. ve vzdělávání dospělých. Spolu mají 5 dospělých dětí a 13 vnoučat.

 
Ing. Josef P a v l i ň á k
O buňkách - Co říkají jiní

Milý Pavle a ostatní přátelé,
Chtěl bych se krátce vrátit k úternímu setkání Rady a ke službě týmu Inspiration vůbec.
Bylo a je pro mě obrovským povzbuzením vidět Vaši touhu nést evangelium lidem ve Vašem okolí a dělat to přirozeně, cíleně, radostně a s velkou vytrvalostí a odevzdáním. Během mého "pozorování zpovzdálí" nebylo možné toto nevidět. Raduji se z toho a je to pro mě inspirací. Kéž náš Pán vede každý Váš krok a požehná Vám svojí přítomností ve Vašich srdcích i bohatou sklizní. Ať je On sám pro Vás tou největší odměnou. Díky za výsadu být Vám nablízku.
Jožka Pavliňák

Josef Pavliňák - Sloužil jako člen Rady Inspiration od doby dávno před oficiálním založením Inspiration až do dubna 2016. Je spoluzakladatelem a ředitelem organizace Integrity Life, která je známa především službou studentům na vysokých školách.

 

 
Milan M i c h a l k o
O buňkách - Co říkají jiní

Pavla a Danku V. znám desítky let a za tu dobu jsem mohl pozorovat jejich manželství, výchovu dětí i službu Bohu v místní církvi. Ve všech těchto oblastech jsou velmi příkladní a věrní.
Před několika lety se začali intenzivně angažovat v nové oblasti služby a tou je „buňkové hnutí“, jehož výraznou charakteristikou je zakládání domácích společenství v různých městech s velkým důrazem na šíření evangelia a učednictví. Tato forma služby je odlišná od klasického pojetí místní církve a zcela jistě slouží lidem a přivádí je ke Kristu. Kéž se evangelium šíří v naší zemi mnoha způsoby!

Milan M i c h a l k o - Starší sboru KřSb Ostrava – Zábřeh; Předseda výboru KAM o.s.

 
Daniel K u c
O buňkách - Co říkají jiní

Čím dál víc chápu život s Bohem jako vzrušující příběh. Nestačí mi náboženství ve smyslu správných odpovědí na dané otázky. Proto jsem inspirován buňkovým hnutím. Ne, nemyslím, že jsme našli správnou odpověď na otázku, co je církev. Vidím tu vzrušující zápletku v příběhu, který píše a režíruje sám Bůh. Hledáme znovu a znovu místo, které nám Bůh na této zemi jako křesťanům určil, místo ve společenství svých dětí, místo uprostřed těch, kdo ho ještě neznají. Jsme na cestě, v pohybu, někdy běžíme, někdy přešlapujeme z nohy na nohu, přenášíme váhu (obrazně i doslova) z jednoho důrazu na druhý.
Buňky jsou součástí tohoto příběhu. Věřím, že mluví k současnému českému člověku srozumitelnou řečí. Díky Bohu za každého, kdo díky buňkám najde Krista, společenství jeho lidí a místo, kde bude moci nacházet a rozvíjet dary, které mu Bůh svěřil.

Daniel K u c, pastor sboru BJB v Plzni; do dubna 2016 byl členem rady I n s p i r a t i o n

 
Mgr. Tomáš C h v o j k a
O buňkách - Co říkají jiní

Když jsem před lety poprvé slyšel vyprávět člověka z Indie o malých domácích skupinkách-církvích a o tom, jakým neuvěřitelným způsobem rostou, byl jsem nadšený. Zároveň mě hned napadaly zásadní rozdíly mezi Indií a Českou republikou, kvůli kterým něco podobného u nás nemůže fungovat.
Jsem rád, že Pavel s Dankou a s dalšími měli jiný názor a  pustili se do buňkových společenství. Moc mě povzbuzuje, jak si je a celou tuto strategii Bůh používá k získávaní nevěřících pro Krista a k duchovnímu růstu nových věřících. V budoucnosti určitě uvidíme ještě mnohem víc. Ale už teď je zřejmé, že tato malá, dynamická společenství jsou svojí ekonomickou a organizační nenáročností a také hloubkou osobních vztahů skvělým nástrojem k šíření evangelia, ale také duchovním domovem těm, kteří už Ježíše poznali.
A co je především důležité: tato společenství se snaží být maximálně biblická. Jsou evangelikální nejen svým vyznáním víry, ale i z jejich praxe je zřejmé, že Bible je pro ně nejvyšší autoritou a nic k ní nepřidávají.

Mgr. Tomáš C h v o j k a - zástupce ředitele Nový život, o. p. s.; bývalý předseda Rady České evangelikální aliance